คณะกรรมการ

นายกสมาคม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ

 

อุปนายกสมาคม นายธวัช สุวุฒิกุล

อุปนายกสมาคม นายสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ

อุปนายกสมาคม นายธวัชชัย ฟักอังกูร

 

อุปนายกสมาคมและปฏิคม นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล

อุปนายกสมาคมและเหรัญญิก นางเสาวนีย์ กมลบุตร

 

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายสุรชัย ขันอาสา

ฝ่ายจริยธรรมและคุณธรรม พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ฝ่ายจัดหารายได้ นายสมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร

 

ฝ่ายทะเบียน นางลักษณา โรจน์ธำรงค์

ฝ่ายวิชาการ นายขจิต ชัชวานิชย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางณัฏฐ์ชานันท์ อิงคภัทรางกูร

 

ฝ่ายเลขาธิการ นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร

 

กรรมการ นายระพี ผ่องบุพกิจ

กรรมการ นายปรีชา กมลบุตร

กรรมการ พันตำรวจเอก ยอดชาย ผู้สันติ

 

กรรมการ นายสมศักดิ์ จังตระกุล

กรรมการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์

กรรมการ ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงศ์ สุทธิสาร

 

กรรมการ นางปิยะศิริ นาโคศิริ

กรรมการ นางสาววิภาวี พงศ์พิริยะวนิช

กรรมการ นางสาวศิริวัลย์ วรรณศิริกุล

 

กรรมการ นายวันชัย จารุนิเวศน์

กรรมการ นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ

กรรมการ นายจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์

 

กรรมการ นางขจิตพรรณ โกมลฐิติ

กรรมการ นายสุรชัย ปานน้อย

กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวช

 

กรรมการ นางพรพรรษา พันธุ์พิทยุตม์

กรรมการ นายเศรษฐพงษ์ นิมิตกิจจรูญ