ติดต่อเรา

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2222-5177, 087-1096170

โทรสาร 0-2225-5210

E-mail : posa.tu2492@gmail.com

เว็บไซต์ คณะรัฐศาสตร์