อดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์ฯ

คนที่ 1 นายเด่นพงษ์ พลละคร

คนที่ 2 นายเชาวน์วัศ สุดลาภา

คนที่ 3 ว่าที่ร้อยตรี เสมอใจ พุ่มพวง

 

คนที่ 4 พลตำรวจโท กริช ปัจฉิมสวัสดิ์

คนที่ 5 นายอนันต์ อนันตกูล

คนที่ 6 ว่าที่เรือตรี บุญสิน จตุรพฤกษ์

 

คนที่ 7 นายประจวบ ไชยสาส์น

คนที่ 8 นายเชาว์ สายเชื้อ

คนที่ 9 นายสุขวิช รังสิตพล

 

คนที่ 10 นายสมศักดิ์ ประสงค์ผล

คนที่ 11 พันโท กมล ประจวบเหมาะ

คนที่ 12 นายผัน จันทรปาน

 

คนที่ 13 นายประสงค์ รณะนันทน์

คนที่ 14 นายอภัย จันทนจุลกะ

คนที่ 15 คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน

 

คนที่ 16 นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์

คนที่ 17 นายนที เปรมรัศมี

คนที่ 18 นายไพรัตน์ สกลพันธุ์

 

คนที่ 19 นายวิเชียร ชวลิต

คนที่ 20 นางนินนาท ชลิตานนท์

คนที่ 21 นายวิเชียร ชวลิต

 

คนที่ 22 นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ