อดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์ฯ

คนที่ 1 นายเด่นพงษ์ พลละคร

พ.ศ. 2511 - 2513

คนที่ 2 นายเชาวน์วัศ สุดลาภา

พ.ศ. 2514 - 2515

คนที่ 3 ว่าที่ร้อยตรี เสมอใจ พุ่มพวง

พ.ศ. 2518 - 2519

 

คนที่ 4 พลตำรวจโท กริช ปัจฉิมสวัสดิ์

พ.ศ. 2520 - 2521

คนที่ 5 นายอนันต์ อนันตกูล

พ.ศ. 2522 - 2523

คนที่ 6 ว่าที่เรือตรี บุญสิน จตุรพฤกษ์

พ.ศ. 2524 - 2525

 

คนที่ 7 นายเชาว์ สายเชื้อ

พ.ศ. 2526 - 2527

คนที่ 8 นายสุขวิช รังสิตพล

พ.ศ. 2528 - 2531

คนที่ 9 นายประจวบ ไชยสาส์น

พ.ศ. 2532 - 2533

 

คนที่ 10 นายสมศักดิ์ ประสงค์ผล

พ.ศ. 2534 - 2535

คนที่ 11 พันโท กมล ประจวบเหมาะ

พ.ศ. 2536 - 2539

คนที่ 12 นายผัน จันทรปาน

พ.ศ. 2540 - 2541

 

คนที่ 13 นายประสงค์ รณะนันทน์

พ.ศ. 2542 - 2543

คนที่ 14 นายอภัย จันทนจุลกะ

พ.ศ. 2544 - 2545

คนที่ 15 คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน

พ.ศ. 2546 - 2549

 

คนที่ 16 นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์

พ.ศ. 2550 - 2551

คนที่ 17 นายนที เปรมรัศมี

พ.ศ. 2552

คนที่ 18 นายไพรัตน์ สกลพันธุ์

พ.ศ. 2553

 

คนที่ 19 นายวิเชียร ชวลิต

พ.ศ. 2554 - 2555

คนที่ 20 นางนินนาท ชลิตานนท์

พ.ศ. 2556 - 2557

คนที่ 21 นายวิเชียร ชวลิต

พ.ศ. 2558 - 2559

 

คนที่ 22 นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน